Moravskoslezská Hornická společnost ČSVTS Český Svaz Vědeckotechnických Společností
Foto - Moravskoslezská Hornická společnost ČSVTS

 

Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS

Moravskoslezská Hornická společnost ČSVTS (dále jen Společnost) je dobrovolným občanským sdružením. Společnost byla založena 15.5.1994. Je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí zákonem č. 83/90 Sb., ostatními obecně právními předpisy, schválenými stanovami a vypracovanými zásadami hospodaření. Stanovy společnosti byly schválena ministerstvem vnitra ČR 12.5.1994. Společnost je členem Českého svazu vědeckotechnických společností se sídlem v Praze-Nové město, Novotného lávka č. 5.

Činnost Společnosti řídí výkonná rada, zvolená na sjezdu Společnosti v roce 2004. Její složení je následující:

 • Prof. Ing. Ivo Černý, CSc., předseda
 • Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., vědecký tajemník
 • Ing. Jaroslav Havlík
 • Ing. Ivan Studnický
 • Ing. Karel Kubečka, PhD.

Společnost sdružuje občany, zajímající se o hornické a s hornictvím související obory. Svou činnost realizuje a své cíle plní pořádáním národních i mezinárodních konferencí a seminářů, přednáškami a dalšími akcemi odborného charakteru, ediční činností, navazováním kontaktů s partnerskými organizacemi v zahraničí i zaujímáním veřejných stanovisek k různým odborným problémům.


Členstvo je soustředěno do poboček, kterých má Společnost v současné době 9:

 1. Ústav geoniky AVČR
 2. Báňské projekty Ostrava,
 3. OKD – DPB Paskov,
 4. OKD Ostravsko-karvinské koksovny, a.s.,
 5. OKD – Důl ČSM,
 6. UNIGEO, a.s.,
 7. OKD – Důl Darkov,
 8. Odborná skupina stavitelství,
 9. Odborná skupina muzejnictví.


Odborné zaměření Společnosti je zejména v těchto oblastech:

 • geologie,
 • geomechanika,
 • těžba,
 • úprava a zpracování nerostných surovin,
 • práce prováděné hornickým způsobem,
 • hornické a podzemní stavitelství,
 • ekonomika,
 • ochrana životního a pracovního prostředí,
 • automatizace a informatika,
 • konzervace a likvidace hlubinných dolů a hlavních důlních děl
 • a odpadové hospodářství.


Členem Společnost může být každý občan České republiky, se souhlasem výkonné rady i cizí státní příslušník. Členství vzniká registrací v kterékoliv pobočce, která je součástí Moravskoslezské hornické společnosti. Pobočky mají právní subjektivitu a odbornou i ekonomickou samostatnost. Členové neplatí žádné příspěvky.
Seminář ,,Černouhelné hlubinné hornictví v ČR ve 3. tisíciletí.'', 12. října 2016
 

Seminář 2016

Důl Landek 

Program

Obsah


 

 

Průběh a vyhodnocení mezinárodní konference „12.Hornická Ostrava 2007“ ( velký sál ředitelství OKD a.s., Ostrava,18. až 20. září 2007 )

Konferenci připravovali prakticky od 4. čtvrtletí 2006 pracovníci Výkonné rady Moravskoslezské hornické společnosti (dále jen MSHS) ČSVTS a její realizace byla možná pouze za finanční podpory Ostravsko-karvinských dolů a.s. Přístup na ni umožnili pořadatelé kromě přihlášených účastníků bezplatně  dalším-dříve významným pracovníkům OKR, zejména vybraným členům Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Sborník referátů, vytištěný tiskárnou Schenk s.r.o v rozsahu 196 stran obdrželi účastníci při prezentaci.

Její průběh byl následující:

Úterý 18. září:

Dopoledne: Slavnostní zahájení. V předsednictvu zasedli: Dr.Ing. Klaus Dieter Beck, generální ředitel OKD a.s., Prof. Ing. Tomáš Čermák,CSc., rektor VŠB-TU Ostrava, Prof. Ing. Vladimír Slivka,CSc., děkan HGF VŠB-TU Ostrava, Prof. Ing. Ivo Černý,CSc, předseda MSHS ČSVTS Ostrava, Ing. Andrej Blažko, 1. místopředseda ČBÚ Praha, Prof. Ing. Jiří Grygárek,CSc., vědecký tajemník MSHS ČSVTS a Ing. Jaroslav Havlík, člen výkonné rady MSHS ČSVTS. Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c, který také převzal nad konferencí záštitu, se ze slavnostního zahájení omluvil.

Po úvodním vystoupení Ivo Černého přednesli zdravice: Klaus Dieter Beck, Tomáš Čermák, a Vladimír Slivka. Referát k současné problematice OKR pak přednesl Dr.Ing. Ján Fabián, ředitel pro strategii a rozvoj OKD, k problematice výuky báňských inženýrů Prof. Ing. Vladimír Slivka,CSc a k Národní kulturní památce Důl Michal Mgr. Karolina Grymová.Krátkou vzpomínku na dřívější ročníky Hornické Ostravy pak uvedl Prof. Ing. Ivo Černý,CSc.

Odpoledne:Jednání v sekcích A (Technologické procesy při dobývání ložisek a bezpečnost hornické práce), B (Ovlivňování nadloží horninového masívu) a C (Výzkum a vývoj a jejich uplatnění v hornictví) Garantem všech sekcí byl Prof. Ing. Jiří Grygárek,CSc.
Odeznělo zde 10 referátů odborných pracovníků z Polska a České republiky z různých oblastí hornické činnosti. Svou vysokou teoretickou úrovní i způsobem přednesu zaujal zejména referát Doc.Ing.Petra Janase z Fakulty stavební VŠB-TUO k možnostem posuzování ocelové výztuže dlouhých důlních děl. Chyběli pouze přihlášení vedoucí pracovníci z a.s. Siderit Nižná Slaná, kteří se nemohli konference zúčastnit pro jiné, naléhavější úkoly.
Mimo program vystoupil nejstarší z účastníků jednání Ing. Vlastimil Dlabaja (ročník 1918),bývalý náměstek ministra paliv a energetiky a dlouholetý vedoucí pracovník OKD k možnostem a účelnosti dobývání uhlí na Dole Frenštát.

Středa 19. září

Dopoledne: Uskutečnila se plánovaná prohlídka Národní kulturní památky Důl Michal v Michálkovicích. Byla pracovníky dolu perfektně připravena a zcela splnila svůj účel.

Odpoledne: Jednání v sekci D (Zajištění a likvidace dolů, sanace a rekultivace těžbou postiženého území. Garantem sekce byl Ing. Jaroslav Havlík.
Odeznělo všech 7 přihlášených referátů a všechny je možno považovat za přínosné.
V závěru odpoledního jednání byla diskutována i nabídka Ing. Zdeňka Dombrovského, CSc., předsedy Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě, na užší spolupráci jeho členů s činnými doly či výzkumnými organizacemi, zejména v Ostravsako-karvinském revíru. Klub totiž sdružuje více než  400 vysoce kvalifikovaných vysokoškolských pracovníků, inženýrů a techniků, kteří v minulosti zastávali v hornictví významné funkce a mají dlouholeté provozní zkušenosti.
V 18 hodin započal v Hornickém muzeu Landek v Petřkovicích společenský večer, kde pro účastníky konference vystoupil folklorní taneční soubor Hlubina s velmi atraktivním programem. Ten všichni účastníci vysoce hodnotili.

Čtvrtek 20. září

Sekce E (Historie hornictví a muzejnictví). Garant sekce Prof. Ing. Ivo Černý,CSc.

V sekci E rovněž odeznělo všech 7 přihlášených a ve sborníku publikovaných příspěvků. Zabývaly se hlavně nedávnou historií černouhelného, hnědouhelného i rudného hornictví  na území České republiky ale též problematikou Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě. Potěšitelný byl vysoký počet účastníků při jednání sekce a diskuze, která se k jednotlivým tématům rozvinula.

Závěr konference:
Mezinárodní konferenci ukončil ve 12 hodin předseda MSHS ČSVTS Prof. Ing. Ivo Černý,CSc krátkým shrnutím přednesených příspěvků a zhodnocením průběhu třídenního jednání. Zatím se předpokládá, že „13.Hornická Ostrava“ se uskuteční za tři roky, tedy v roce 2010.

Závěrečné zhodnocení přípravy a průběhu konference

Mezinárodní konferenci tématicky, metodicky i fyzicky připravili pracovníci výkonné rady MSHS ČSVTS Prof. Ing. Ivo Černý,CSc. (předseda), Prof. Ing. Jiří Grygárek,CSc. (vědecký tajemník, Ing. Jaroslav Havlík, Marta Stašová, Ing. Ivan Studnický, Ing. Jiří Kašpárek, Ing. Eva Novotná a Ing. Miroslav Krůpa.
Předcházela jí tisková konference, která se konala v pondělí 17.září za účasti novinářů, píšících pro deníku MS kraje a pro týdenník Horník. Zprávy pak byly publikovány nejen v průběhu konference, ale i po jejím ukončení (naposledy Horník č.39 ze dne 27.9.2007.)

Vlastního jednání se zúčastnilo přes 70 pracovníků z různých odvětví hornických i nehornických činností činnosti ČR a Polska a na 30 bývalých pracovníků OKR, nyní důchodců. V předsednictvu zasedli významní představitelé OKD a.s., ČBÚ Praha i VŠB-TU Ostrava.
Jednání v sekcích mělo hladký průběh a všechny příspěvky byly přednášeny s použitím audiovizuální techniky, jejíž bezchybný provoz zajišťoval Ing. Petr Michalčík z HGF VŠB-TU Ostrava. Exkurze na NKP Důl Michal (zajišťoval Ing. Kašpárek) i uspořádaný společenský večer s vystoupením tanečního souboru Hlubina (Ing.Jaroslav Havlík) lze hodnotit rovněž příznivě. Příspěvky do vydaného konferenčního sborníku zajistili a uspořádali Prof.Ing. Ivo  Černý,CSc a Prof.Ing. Jiří Grygárek, CSc.Sborník samotný byl k dispozici včas a byl tiskárnou Schenk zpracován na profesionální úrovní. Skupinu pracovníků, kteří zajišťovali prezentaci účastníků, občerstvení a další činnosti s konferencí spojené úspěšně vedla pí Marta Stašová. Ta rovněž zajišťovala veškerou korespondenci.

Součástí konference byla i výstava historických důlních map, která se těšila pozornosti všech účastníků. Zajistil ji hornický historik Vítězslav Hettenberger, člen výboru Klubu přátel hornického muzea Ostrava.
Některá doporučení pro případné příští ročníky konference Hornická Ostrava:

 • Zlepšit současné nepříznivé věkové složení účastníků konference širším zapojením mladých absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia v hornických a jim příbuzných oborech na vysokých školách
 • Rozšířit účast na konferenci o další techniky a vedoucí pracovníky z těžebních organizací u nás i v zahraničí
 • Věnovat větší pozornost získávání příspěvků pro sborník tématicky zaměřených na nové technologie, pracovní postupy a těžební výsledky na činných dolech i lomech
 • Pokud by se příští Hornická Ostrava opět konala ve velkém sále ředitelství OKD a.s., bylo by třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho ozvučení, nejlépe výměnou zvukové aparatury.

Závěr

Uspořádání mezinárodní konference „12. Hornická Ostrava 2007“ bylo možné jen s finanční podporou OKD a.s., za kterou pořadatelé srdečně děkují. Těšila se zájmu vedoucích pracovníků OKD a.s. včetně jejího generálního ředitele, pracovníků Státní báňské správy i vedoucích činitelů Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě. Účastníků bylo méně než na „11. Hornické Ostravě“, konané v roce 2003 což ale vyplývá z celkové současné situace v českém hornictví a organizátoři z výkonné rady MSHS ČSVTS ji předpokládali.
„13. Hornickou Ostravu se pokusí uspořádat v roce 2010.


V Ostravě dne 8. října 2007

Zpracoval: Prof. Ing. Jiří Grygárek,CSc,
vědecký tajemník MSHS ČSVTS Ostrava

 


Činnost společnosti

Na řádném sjezdu Společnosti, konaném v řervnu 2004 v Ostravě byla zhodnocena činnost Společnosti za období 1999 – 2003. V tomto období byly uspořádány dvě významné akce: v roce 2000 to byla mezinárodní konference „10. Hornická Ostrava“
a v roce 2003 pak mezinárodní konference „Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava“. Z této poslední akce uveřejňujeme fotografie ze zahájení konference.

 

Foto Foto Foto Foto

 

Hlavní náplní ve dvouletém období 2005 – 2006 je:

 • udržovat kontakty se všemi pobočkami Společnosti,
 • rozvíjet spolupráci s partnerskými společnostmi v Polsku a Maďarsku, zejména ale s Banickou společností na Slovensku,
 • zajišťovat odborné přednášky pro Klub přátel Hornického muzea Landek,
 • průběžně připravovat mezinárodní konferenci „12. Hornická Ostrava“ (2007),
 • činnost Společnosti propagovat ve sdělovacích prostředcích, v tisku a odborných časopisech, zejména měsíčníku Uhlí-Rudy-Geologický průzkum.


 

Stanovy společnosti (PDF ke stažení)


 

Kontakt:

MSHS ČSVTS,
Výstavní 8,
709 00  Ostrava

Sekretariát:
Marta Stašová,
tel.: 597 479 111,
tel. + záznamník: 597 479  323

email: mshs.csvts@gmail.com